Screen Shot 2020-09-16 at 3.13.39 PM.png

ערכה ליום כיפור משמעותי

״בן אדם מה לך נרדם״
 

התנועה הרפורמית מזמינה לחוות יום כיפור עמוק ומשמעותי, בין אם אתם צועדים לבית הכנסת,או נשארים בבית.אנו מאמינים כי שערי שמיים אינם ננעלים ואנו יכולים לחוות תפילה  ולערוך חשבון נפש וקדושה מכל מקום ובכל מצב

להתחבר לתפילה מהבית

השנה נתחבר אל התפילה מכל מקום גם אם אי אפשר לצאת מהבית . התנועה הרפורמית מציעה לכם תפילות המוקלטות מראש או להצטרף לתפילה מקוונת  באחת מקהילות התנועה. 

 

כל נדרי: "בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה"

תפילת יום כיפור נפתחת במעמד מיוחד בו אנו מתירים את עצמנו מנדרים שנדרנו (במודע או שלא במודע) בשנה החולפת. אנו מזמינים אתכם להתעמק בתפילה ולחשוב ממה אתם רוצים להשתחרר, ואילו נדרים אתן רוצים להתיר. 

 

נעילה: "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום"

כשהיום פונה,השמש מתחילה לשקוע ויום הכיפורים מגיע אל סיומו ,אנו חותמים  את יום הכיפורים בתפילת נעילה, בה אנו מבקשים בפעם האחרונה שיפתחו לנו שערי ברכה ושערי אורה ושנחתם לחיים טובים ולשלום

 
 

לקט מקורות להשראה

רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת אומרת למדוד את חיי, מעשי לעומת האידיאל הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד לפני, להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה.